Thời gian các hoạt động ingame

Giờ HĐ của sv vlfree.top
TK 11h – 13h- 15h- 17h- 19h- 21h- 23h
Boss 0h- 1h- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20h-22h
Phong lăng độ bắt đầu vào phút 00 mỗi giờ : vd 1h00 – 2h00….24h00
VA tương tự Phong lăng độ
Kiếm gia phút 25 mỗi giờ
Viêm đế : 14h25 – 16h25 – 18h25 – 20h25- 22h25
Tín sứ bất kể giờ nào
Vận Tiêu tại bến tàu phượng tường
Bất kì hoạt động nào cũng có xu
AE lập acc đánh TK đạt 1-3k điểm có 100x/ acc
Nên chỉ cần log xe đánh TK vừa vui vừa có xu
Ai muốn VIP thì nạp card lên vòng sáng, vừa đẹp acc, vừa có + % công kích thêm
Trang bị AE câu cá, sẽ có trang bị random mốc